Next Previous Contents

8. Yapýlacaklar

Nefesimin yettiði bir noktada, uluslararasýlaþtýrma (i18n - internationalizaton) ve yerelleþtirme (l10n - localization) konularýna da girmek istiyorum. Bu sayede örneðin ayný kaynak kodu derleyerek, farklý diller için farklý tarih gösterimleri sunabilirsiniz. Bir dosya içinde sýralama yaparken "ç" karakterinin, "c"den hemen sonra gelmesini saðlayabilirsiniz. i18n sayesinde bir yazýlýmýn kullanýþlýðý çok artar. KDE gibi güzel bir masaüstü paketini þimdi Türkçe kullanabiliyorsanýz bunu i18n desteðine borçlusunuz.

Bunlarýn yanýnda, sýrada Star Office'in Türkçe ayarlarýnýn yapýlmasý var. Saðolsun Sun Microsystems, Star Office'i serbest býrakarak Linux kullanýcýlarýnýn çok geliþmiþ bir ofis paketine sahip olmalarýna yardým etti. Bize de bu nimetten yararlanmak kaldý.

Sevgi, saygý, Linux


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07