Next Previous Contents

6. Zaman dilimi ayarlarý

Türkiye, Greenwich'ten 2 saat ileride yeralan zaman dilimi kuþaðý içindedir. Bunu, bir e-posta aldýðýnýz zaman iletinin en üst kýsmýnda yeralan +02:00 iþaretinden de anlayabilirsiniz. Eðer hatalý bir zaman diliminde yeralýyorsanýz, yapýlmasý gereken iþlemler aþaðýdadýr. Alternatif olarak, Red Hat ve Mandrake daðýtýmlarýyla gelen timeconfig paketi zaman dilimini ayarlamanýz konusunda yardýmcý olacaktýr.

Önce /etc/localtime saat ayarý dosyasýný silin:

# rm /etc/localtime

Ardýndan, bu dosyayý bir sembolik bað ile, /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul dosyasýna baðlayýn.

# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/timeconfig 

timeconfig paketinde ise sadece ``Turkey'' seçeneðini iþaretleyin ve çýkýn.

Eðer /etc/localtime dosyasý yoksa, baþta sendmail olmak üzere pek çok programda hoþ olmayan hata mesajlarý alýrsýnýz.


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07