Next Previous Contents

2. HOWTO belgeleri

Linux'un HOWTO belgeleri, Linux meraklýlarý tarafýndan biraraya getirilmiþ ve hepsi belirli bir konuyu ele alan inceleme yazýlarýndan oluþuyor. Hem teorik, hem de pratik çözümler içeren bu belgeleri tüm Linux kullanýcýlarýnýn okumalarýný tavsiye ederim.

2.1 Tüm HOWTO belgelerini nerede bulabilirim?

Türkçe-NASIL belgeleri

Bazý HOWTO belgelerinin çevrilmesi sonucu oluþturulan Türkçe Linux-NASIL sayfalarýna www.linux.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz.

Diðer Türkçe kaynaklar

Haber öbekleri :

Kitaplar :

Türkiye'de Linux ile ilgili çýkmýþ tüm yayýnlara www.gelecek.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz.


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07